Přihlášení ke studiu

Pro přihlášení k přijímacímu řízení využijte vzoru přihlášky ke studiu a doplňte požadované doklady.

V jedné obálce zašlete:

  • Čitelně vyplněnou přihlášku ke studiu (stáhnout)
  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení – V případě konání maturitní zkoušky v roce 2018 je potřebné dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení bezodkladně, nejpozději při zápisu
  • Barevnou oboustrannou kopii občanského průkazu nebo pasu
  • Aktuální barevnou fotografii velikosti 35 x 45 mm s viditelným „půlprofilem“ – viditelné levé ucho
  • Potvrzení o úhradě poplatku za přijímací řízení ve výši 500 Kč na účet číslo 115-758 408 0287/0100 s uvedením variabilního symbolu podle data narození ve formátu RRRRMMDD (příklad: narozen/a jsem 26. 4. 1918, pak tedy 19180426 = rok, měsíc, datum).

Veškeré dokumenty zašlete (nejlépe doporučeně) na adresu Fakulta managementu a humanitních věd v Praze, Vysoká škola Humanitas v Sosnowci, Masná 700/13‎, 110 00 Praha 1

Po přijetí přihlášky budete informováni o stavu přijímacího řízení na uvedenou e-mailovou adresu.

Přijímací pohovor a vyrozumění o příjetí

Všichni uchazeči budou následně během září 2018 pozváni k osobnímu pohovoru během víkendu 8. – 9. 9. 2018 nebo 15. – 16. 9. 2018 za účelem provedení osobního přijímacího pohovoru.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude úspěšným uchazečům předáno ihned po provedeném přijímacím pohovoru.

Současně budou nově přijatí studenti seznámeni s organizací studia a základními fakultními předpisy.