Vyučující na fakultě

 

PhDr. Mgr. et Mgr. Jan Beer

beer.jan@huni-praha.cz

Pedagog, vydavatel a spisovatel.

Absolvent oboru Sociální práce na Univerzitě Hradec Králové, lteré dále úspěšně zakončil rigorózním řízením na VŠ Sládkovičovo. Vzhledem ke svému zájmu o získávání dovedností následně vystudoval obory Speciální pedagogika a Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského.

Literárně debutoval v roce 1996, byl oceněn III. místem v celostátní literární soutěži Hlavnice A. C. Nora. Dnes vedle prózy píše i odborné eseje z oblasti sociální práce a penologie. Pracoval jako ředitel vydavatelství, dlouhodobě se věnoval také vzdělávání dospělých odsouzených.

V akademickém roce 2017/2018 působil ve Vědecké radě Fakulty společenských studií VŠ Humanitas ve Vsetíně.

Je členem předsednictva Českého helsinského výboru a současně udržuje členství i v České kriminologické společnosti. Rovněž je přísedícím pracovně – právního senátu Obvodního soudu pro Prahu 3.

Doc. Giuseppe Maiello, Ph. D.

Narodil se v Neapoli. Vystudoval politické vědy východní Evropy se specializací na historii na Istituto Universitario Orientale, ve studiu pokračoval v postgraduálním programu na Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. V roce 2015 získal titul docent v oboru etnologie.

Od roku 1985 žije v Praze. Učil italštinu v Italském kulturním institutu, pracoval jako zvláštní badatel italského ministerstva obrany. Trvalý pobyt v České republice, respektive v  ČSFR, má od roku 1992. Pracuje jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole finanční a správní. Dále přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě Palackého v Olomouci a na naší sesterské Fakultě společenských studií ve Vsetíně, která spadá pod VŠ Humanitas v polském Sosnowci.

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

mitlohner.miroslav@huni-praha.cz

Vysokoškolský pedagog, soudce v. v.

Právnickou fakultu UK v Praze absolvoval v letech 1954 – 1959, vědeckou aspirantutu pak v roce 1989.

Nejdříve pracoval v justici jako justiční čekatel, později soudce a předseda okresních soudů v Chrudimi a v Jičíně. Praxi má i z ministerstva spravedlnosti ČR. V rámci justiční praxe je specialistou v oblasti trestního práva.

Následně externím pedagogem na Právnické fakultě UK v Praze a na Univerzitě Hradec Králové, kde se stal vedoucím Katedry Sociální práce v rámci Pedagogické fakulty, později prvním ředitelem samostatného Ústavu sociální práce UHK.

V současnosti je externím pedagogem Metropolitní univerzity Praha a odborným pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR – je autorem více jak 450 publikovaných odborných textů.

Je členem České kriminologické společnosti, probíhá u něj řízení o jmenování mimořádným profesorem na VŠ Humanitas v Sosnowci.

PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D.

Odborný asistent

novak.petr@huni-praha.cz

Psycholog a psychoterapeut.

Po studiu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci absolvoval doktorský studijní program lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii a řadu dalších kratších sebezkušenostních a vzdělávacích kurzů v oblasti psychoterapie a psychologie.

Dokončil bakalářské studium teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze, přihlásil se na magisterské studium tamtéž. Již v průběhu studia působil v Hospici na Sv. Kopečku a následně jako vědecký a pedagogický pracovník (odborný asistent 1. LF) v Centru adiktologie (nyní již samostatná klinika) Psychiatrické kliniky 1. LF VFN a UK v Praze.

Dlouhodobě pracuje jako psycholog oddělení výkonu trestu ve Věznici Jiřice. V současné době rovněž působí jako výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Ministerstva spravedlnosti ČR a externě spolupracuje s dalšími organizacemi.

Je autorem řady odborných publikací především z oblasti sociální psychologie a adiktologie.

Doc. ThDr. Ivan Štampach

viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_%C5%A0tampach