Bc. Management

Forma, typ a délka studia

V akademickém roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované („dálkové“) formy studia. Studium je tříleté. Výuka probíhá během semestru výhradně o víkendech, zpravidla každý druhý týden, a to vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 – 18 hod).

Semestr je ohraničen obdobím pro výuku v měsících říjen – listopad a únor – květen. Prosinec – leden a červen – červenec jsou vyhrazeny pro zkouškové období.

Profil absolventa

Studijní obor Management je ve studijním programu zaměřen na kvalitní přípravu pracovníků v oblasti řízení. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty managementu a humanitních věd Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

Absolvent studia oboru Management je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který je díky získaným znalostem a dovednostem plně kvalifikovaný pro různé řídící pozice a funkce. Nabyté kompetence uplatní jak při tvorbě a koordinaci programů, tak při plánování a řízení rozvoje organizace, v níž pracuje. Nabyté psychologické kompetence mu umožní odpovídající personální řízení zaměstnanců i úspěšné jednání spojené se spoluprací s partnery. Uplatnění najde v řídících funkcích ve státní správě, v armádě, policiim Vězeňské službě a různých vzdělávacích organizacích.

Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s bakalářskými studijními obory ve studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 

Školné

Roční školné a studium Bc. programu Management je stanoveno ve výši 37.200 Kč rozděleno do 12 splátek po 3.100 Kč měsíčně.

Po dobu standartní délky studia se výše ročního školného při dodržení stejného rozdělení splátek a včasné úhrady nemění.

Přijímací řízení

 

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor na vysoké škole.  Přihlášku a potvrzení o zaplacení příslušného poplatku je třeba odevzdat ve vyhlášeném termínu.

Přijímací pohovor má motivační charakter, uskuteční se v rozsahu středoškolských vědomostí (u uchazečů jiného programu v rozsahu základních vědomostí) z oblasti společensko – vědního základu.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

 

  • Společný základ
  • Management
  • Ostatní předměty

 

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.

 

Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze částečně uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe.

 

Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové  zkoušky.

Seznam předmětů oboru Management

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů najdete na našich webových stránkách ke stažení zde.

 

Diplomová zkouška

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou, jejíž  součástí je obhajoba diplomové práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou práci. Průběh a obsah diplomové zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.